•  
  •  
Systémové upozornenie
Hlavné informácie

ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA

Etapa športovej predprípravy je charakterizovaná základnými požiadavkami ako sú: všestrannosť, pestrosť, emocionálnosť, vysoká variabilita a súťaživý charakter tréningových podnetov. Cieľom tejto etapy je získať deti pre pravidelnú športovú prípravu, upevniť ich záujem o šport s perspektívnym zameraním na atletiku, umožniť im prejaviť svoje predpoklady. Úlohou základnej atletiky získať primárne poznatky o účinku špecifických pohybových podnetov a poznatky o ich využívaní na rozvoj pohybových schopností a osobné zdokonaľovanie. Etapa športovej predprípravy trvá 2 – 3 roky a zaraďujeme sem jedincov vo veku 9 – 12 rokov, kedy sa usilujeme využiť senzitívne obdobie na rozvoj pohybových schopností a vytvoriť predpoklady pre plynulý prechod do etapy základnej športovej prípravy. Medzi hlavné tréningové metódy zaraďujeme: hravú, súťažnú, opakovaciu, kontrolnú a metódu rovnomerného zaťaženia. Na začiatku etapy je výrazne vyšší pomer všeobecnej, k špeciálnej športovej príprave 80 % : 20 % (Čillík, 2004). Deti sa rady hrajú a s veľkým zanietením súťažia. Tréner je pre nich prirodzenou autoritou a mal by pôsobiť vlastným príkladom. V tomto období je žiaduce postupne prejsť od spontánnej pohybovej aktivity ku systematickému tréningu.

 

DIAGNOSTIKA

Pohybová výkonnosť detí v mladšom školskom veku sa vo väčšine motorických schopností rovnomerne rozvíja s vekom. Rozdiely medzi dievčatami a chlapcami sú v tomto období vo všeobecnosti zanedbateľné. Chlapci konzistentne dominujú oproti dievčatám v motorických činnostiach, ktoré sú podmienené silovým a rýchlostným charakterom. Dievčatá dominujú vo väčšej flexibilite dolnej časti chrbta. Telesný vývin detí v mladšom školskom veku je však z pohľadu neskoršieho hodnotenia takmer identický, prejavujú sa tu iba minimálne rozdiely, chlapci sú vo všeobecnosti vyšší a ťažší. Obdobie medzi šiestym a siedmym rokom môžeme charakterizovať ako dozrievanie v rámci základnej fázy motorického vývinu jedinca. K rozvoju koordinačných schopností dochádza, aj keď je nedostatočné uvedomovanie si vlastného tela, či vnímanie časových a priestorových parametrov. Deti sú prirodzene aktívne a preto preferujú beh pred chôdzou (Čillík et al., 2013).
Na diagnostikovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti školskej populácie sa v súčasnosti využívajú predovšetkým štandardizované testové batérie: európsky EUROFIT, český UNIFIT a extrahované testy z batérií pre výber športovo talentovaných jedincov. Celý proces diagnostikovania a rozvoja talentovaného jedinca je dlhodobý a vyžaduje okrem vysokej odbornosti taktiež značne nadpriemernú hmotnú a finančnú podporu, či už zo strany rodiny, klubu, alebo štátu (Perič, 2006). Podľa Moravca et al. (2002) patrí športový výkon a športová výkonnosť k základným súčastiam športu a športového tréningu, ďalej sa zameriava špecifickejšie na športový výkon a športovú výkonnosť, ktoré sú hlavným prostriedkom telesného zdokonaľovania a formovania osobnosti športovca.

EUROFIT:

1. Test rovnováhy "plameniak"

2. Tanierový tapping

3. Predklon s dosahovaním v sede

4. Skok do diaľky z miesta

5. Ručná dynamometria

6. Ľah-sed za 30 s

7. Výdrž v zhybe

8. Člnkový beh 10 x 5 m

9. Vytrvalostný člnkový beh

 

UNIFIT:

T1 Skok do diaľky z miesta

T2 Ľah-sed

T3a Beh po dobu 12 min.

T3b Vytrvalostný člnkový beh

T3c Chôdza na vzdialenosť 2 km (pri teste T3 sa vykonáva iba jedna alternatíva)

 

Voliteľný test podľa veku:

 T4-1 Člnkový beh 4x10 m

 T4-2 Zhyby (chlapci) Výdrž v zhybe (dievčatá)

 T4-3 Predklon s dosahovaním v sede

 

Tabuľka 1 Škála hodnotenia všeobecnej pohybovej výkonnosti chlapcpv a dievčat (Čillík et al., 2013)

SkalaLegenda: PRE - Predklon s dosahovaním v sede; SDM - Skok do diaľky z miesta; Ľ-S - Ľah - sed; VÝD - Výdrž v zhybe ; 4x10 - Člnkový beh 4 x 10 m; VB - Vytrvalostný člnkový beh

 

Tabuľka 2 Sledované ukazovatele telesného vývinu žiakov 1. ročníka základných škôl v Banskej Bystrici v školskom roku 2012/2013 (Čillík et al., 2013)

somatometria

Legenda: TV - telesná výška; TH - telesná hmotnosť; BMI - index telesnej hmotnosti; x - priemer

 

Tabuľka 3 Sledované ukazovatele všeobecnej pohybovej výkonnosti žiakov 1. ročníka základných škôl v Banskej Bystrici v školskom roku 2012/2013
(Čillík et al., 2013)

pohybova vykonnost

Legenda: PRE - Predklon s dosahovaním v sede; SDM - Skok do diaľky z miesta; Ľ-S - Ľah - sed; VÝD - Výdrž v zhybe ; 4x10 - Člnkový beh 4 x 10 m; VB - Vytrvalostný člnkový beh; x - priemer

 

Tabuľka 4 Parametre telesného vývinu a pohybovej výkonnosti zaznamenané vo výskume Willwéber - Čillík (2017)

 

TV

[cm]

TH

[kg]

BMI

[i]

SDD

[cm]

HOD

[cm]

4 x 10 m

[s]

VČB

[n]

I. skupina

(5 – 6)

118,29 ±5,8 22,93 ±3,31 16,01 ±1,48 115,08 ±21,6

381 ±105

14,83 ±1,62 17,21 ±8,37

II. skupina

(7 – 8)

130,64 ±4,48 28,99 ±4,82 16,04 ±1,27 137, 97 ±17,15

532 ±97

13,83 ±2,6 27,93 ±12,73

III. skupina

(9 – 10)

137,18 ±7,65 30,23 ±3,67 16,89 ±2,26 150,5 ±20,25

647 ±76

13,04 ±0,94 41,08 ±12,24

Legenda: TV – telesná výška, TH – telesná hmotnosť, BMI – index telesnej hmotnosti, SDD – skok do diaľky z miesta, HOD – hod loptou spoza hlavy z kľaku, 4 x 10 m – člnkový beh 4 x 10 m, VČB – vytrvalostný člnkový beh

 

LITERATÚRA:

ČILLÍK, I. 2004. Športová príprava v atletike. Banská Bystrica : FHV UMB, 2004. 128 s. ISBN 80-8055-992-9.

ČILLÍK, I. et al. 2013. Všeobecná pohybová výkonnosť a telesný vývin žiakov 1. ročníka základných škôl v Banskej Bystrici v školskom roku 2012/2013. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, Fakulta humanitných vied, 2013. 102 s. ISBN 978-80-557-0633-7.

PERIČ, T. 2006. Výběr sportovních talentů. Praha : Grada Publishing a.s., 2006. 100 s. ISBN 80-247-1827-8.

MORAVEC, R. et al. 2002. Eurofit: Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku. 2. vyd. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. 180 s. ISBN 80-89075-11-8.

WILLWÉBER, T. – ČILLÍK, I. 2017. Physical development and general physical performance of children at the age of 5 - 10 years. In Journal of education, health and sport. ISSN 2391-8306, 2017, vol. 7, no. 8, p. 309-316.